Select Page

Nykypäivänä opintopolkuja on monia ja Suomessa kaikki ihmiset ovat koulutuksen suhteen tasa-arvoisessa asemassa. Valtion opintotuki tarjoaa eri lähtökohdista aloittaville opiskelijoille yhtäläiset mahdollisuudet opiskeluun. Tasa-arvoisiin kouluttautumismahdollisuuksiin vaikuttaa myös päätös, jolla ylioppilastutkinnosta ja ammattitutkinnoista tehtiin samanarvoisia. Nyt yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin on mahdollista päästä opiskelemaan sekä ylioppilastutkinnolla, että ammattikoulun papereilla boost casino. Monilla onkin herännyt epäilys siitä, mikä ammattikorkeakoulun asema tänä päivänä on. Yliopistosta hankitut pätevyydet arvotetaan useissa yrityksissä edelleen ammattikorkeakoulututkintoja korkeammalle ja esimerkiksi kauppatieteiden kandidaatit kiilaavat työpaikkoja hakiessa usein tradenomien ohitse. Samaan aikaan ammattikorkeakoulujen opintosuunnitelmia muutetaan toistuvasti ja oppilaitoksia yhdistetään taloudellisen tehokkuuden parantamiseksi.

Ammattikorkeakoulujen arjessa koulutukselle asetetut tavoitteet ja niistä aiheutuvat muutokset ovat esillä selvästi. Monissa talousahdingossa olevissa ammattikorkeakouluissa säästöjä tavoitellaan yhdistämällä luokkia, hyödyntämällä samoja kurssipaketteja useammissa koulutusohjelmissa ja vähentämällä opettajia. Opiskelijoille tämä voi näkyä opetuksen heikentyneenä laatuna, lisääntyneenä verkkokurssien määränä, sekä käytännön harjoittelun vähenemisenä.

Ammattikorkeakouluopinnot sisältävät runsaasti omatoimista opiskelua ja vaativat monia työtunteja normaalin koulupäivän lisäksi. Tämä asettaa haasteita opiskelijoiden ajankäytölle, sillä moni opiskelija käy opintojen ohessa osa-aikaisesti töissä rahoittaakseen opiskelun. Toki monille nuorille osa-aikainen työ tuo myös kaivattua työkokemusta, joka auttaa työnhaussa ja työllistymisessä valmistumisen jälkeen.

 

Käytännön harjoittelu osana opintoja

Moni nuori valitsee ammattikorkeakoulun yliopiston sijasta AMK-opintojen käytännönläheisyyden vuoksi. Yliopisto-opintojen ollessa tunnettuja luennoistaan, ammattikorkeakoulut tarjoavat käytännön harjoittelua ja valmistavat opiskelijoita monen mielestä paremmin opiskeltavan alan konkreettisiin työtehtäviin. Jokaiseen ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy vähintään kaksi harjoittelua, sekä opinnäytetyö. Tämän lisäksi monet koulutusohjelmat on erikseen suunniteltu sellaisiksi, jotka toteutetaan yhdessä erilaisten yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Useimmiten tällaisissa koulutusohjelmissa toteutetaan erilaisia käytännön projekteja osana opintoja. Lähtökohtaisesti jokaisen ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen pitäisi osata koulutusohjelman ammattia vastaavat työtehtävät, tuntea alan perusteet ja osata soveltaa oppimaansa uuden kehittämiseksi. Ammattikorkeakoulut tarjoavat hyvän perustan todelliseen työelämään ja monia työkaluja, joilla kehittää omaa osaamista myös työelämässä. Ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmat sisältävät aina kolmanneksen perusopintoja, joissa opiskellaan alan perustermistö ja hahmotetaan opiskelijalle ala kokonaisuutena. Näiden lisäksi opintoihin kuuluvat suuntautumisopinnot, jotka puolestaan pitävät sisällään alan ammatin opintoja. Ammattiopinnoissa harjoitellaan käyttämään työssä tarvittavia välineitä, ohjelmistoja ja työtaitoja. Harjoittelut tukevat näiden taitojen oppimista ja harjoittelupaikka onkin yksi tärkeimmistä avaimista opiskelun jälkeiseen alalle työllistymiseen. Ammattikorkeakouluissa opiskelijoille pyritään takaamaan riittävä määrä työelämäkontakteja, jotta työllistyminen onnistuisi. Näiden opintojen lisäksi opiskelijalla on vapaus valita myös muita, koulutusohjelman ulkopuolisia kursseja oman valintansa mukaan. Ammattikorkeakoulujen laaja kurssitarjonta eri aloilta tarjoaakin opiskelijalle monia mielenkiintoisia mahdollisuuksia aina kielten opiskelusta kuvanveistoon.

 

Opiskelu ja yhteisöllisyys

Opiskelu ammattikorkeakoulussa on hyvin yhteisöllistä. Ammattikorkeakoulututkinnot suoritetaan yleensä tiivisti opintoryhmissä, joihin kuuluu noin 25-35 opiskelijaa koulutusohjelmasta riippuen. Opintoryhmä suorittaa yhdessä alan perusopinnot, sekä osan suuntaavista opinnoista. Opintoryhmät tarjoavat mainion pohjan uusien kontaktien ja ystävyyssuhteiden solmimiselle. Oman opintoryhmän ohessa myös suuntaavien opintojen tunneilla tutustuu helposti muihin opiskelijoihin ja useimmissa ammattikorkeakouluissa on hyvin aktiivinen opiskelijaelämä. Opiskelujen oheinen yöelämä onkin monelle opiskelijalle se, mikä opiskeluajoista jää lämpimimmin mieleen. Verkostoituminen opiskelujen aikana on erittäin tärkeää, sillä samalla muodostuu tulevien ammattilaisten verkosto, josta on apua myöhemmin työelämässä. Useimmilla ammattikorkeakouluilla on myös aktiivista alumnitoimintaa. Ammattikorkeakoulututkintoja on tarjolla laidasta laitaan, niitä on helppo yhdistellä ja laatia oma opintopolku. Avoin ammattikorkeakoulu verkko-opintoineen tarjoaa ammattikorkeakoulutasoista opetusta myös niille, joiden ei ole mahdollista päästä opiskelemaan kokopäiväisesti.

Ammattikorkeakoulussa opiskeleminen on erinomainen vaihtoehto käytännön harjoittelua kaipaavalle opiskelijalle ja koulutukseen voi yhdistää myös pidemmän jakson työelämässä. Opintojen itsenäisyys ja vapaavalintaisuus tukee ammatillista kasvua ja valmistaa ennalta työelämään, jossa vaaditaan itsenäisyyttä ja oma-aloitteisuutta. Ammattikorkeakoulututkinnon tavoite on tuoda alan käsitteet, työkalut ja yrityksen opiskelijoille tutuksi jo ennen työelämään astumista. Monille ammattikorkeakoulututkinto on myös välipysäkki kohti yliopisto-opintoja tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.